Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PayforUse B.V.

 

Onderneming

 • PayforUse B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4104 AR) Culemborg aan het adres Industrieweg 14, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 78269466, treedt in deze overeenkomst op als de eigenaar en/of leverancier van bedrijfsmeubelen en aanverwante roerende zaken (hierna te noemen: ‘PayforUse’).
 • PayforUse (waarmee hierna tevens wordt bedoeld: diens bestuurders en/of medewerkers) stelt zich ten doel bedrijfsmeubelen ter beschikking te stellen van diens wederpartij. De contractspartij wordt in deze voorwaarden verder aangeduid als ‘klant’. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met PayforUse gesloten overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders overeengekomen. Dit geldt ook voor aanvragen, bestellingen, aanbiedingen, vervolgopdrachten of gewijzigde en/of aanvullende opdrachten. Het voorgaande geldt met uitsluiting van andere algemene voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van bij PayforUse werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de organisatie van PayforUse, hetzij daarbuiten.
 • Het is PayforUse toegestaan haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarmee deze gewijzigde voorwaarden van toepassing zullen zijn, onder verval van voorgaande versies. De wijzigingen zijn van kracht zodra PayforUse de gewijzigde voorwaarden ter hand heeft gesteld aan de klant.

Totstandkoming overeenkomst

 • Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na een schriftelijke bevestiging daarvan door PayforUse. De in de (order)bevestiging genoemde gegevens (waaronder omvang, prijzen en/of hoeveelheden) zijn leidend bij de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst en daaruit voortkomende (deel)leveringen.
 • Een offerte, (prijs)aanbieding, reclame, folder of uiting op de website van PayforUse geeft een indicatie voor de diensten, leveringen en/of prijzen van PayforUse. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen zolang een schriftelijke bevestiging bedoeld zoals bedoeld in 4.1 niet heeft plaatsgevonden.
 • Opdrachten van niet in Nederland gevestigde klanten zullen pas in behandeling worden genomen na ontvangst van het BTW-nummer.

Prijzen

 • De door PayforUse vernoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld.
 • De door PayforUse gehanteerde prijzen zijn van toepassing voor zover het leveringen betreft aan klanten in Nederland. Prijzen voor leveringen buiten deze gebieden zijn op aanvraag beschikbaar.
 • PayforUse is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogingen door te voeren, indien en voor zover veroorzaakt door een stijging of invoering van (inter-)nationale belastingen, heffingen en/of valutawijzigingen ten aanzien van de overeengekomen (deel)leveringen. Prijsverhogingen zoals hier bedoeld zijn voor de klant uitgesloten als grond om de overeenkomst te ontbinden.

Betaling en verzuim

 • PayforUse kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangen, alvorens tot (deel)levering over te gaan.
 • De factuur met betrekking tot de overeengekomen betaling dient te zijn voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder beroep van de afnemer op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan zonder nadere aanzegging verzuim intreedt.
 • Door de klant gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die PayforUse op de klant mocht hebben waarvan de vervaltermijn van de betaling is verstreken, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op ene bepaalde vordering of factuur.
 • Bij verzuim is PayforUse bevoegd om haar verplichtingen ten opzichte van de klant op te schorten, te verrekenen en/of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventueel daardoor te lijden schade van de klant.
 • Bij verzuim is PayforUse bevoegd om wettelijke handelsrente in rekening te brengen bij de klant, te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten van 15% van de overeengekomen bruto prijzen.

Eigendomsvoorbehoud en (aanvullende) zekerheden

 • PayforUse blijft eigenaar van de aan de klant ter beschikking gestelde goederen. Het is de klant dan ook niet toegestaan om de door PayforUse geleverde goederen te vervreemden of te bezwaren dan wel anderszins aan derden rechten ten aanzien van die goederen te verstrekken.
 • In dit kader heeft de klant tevens een waarschuwingsplicht in geval van (dreigend) (bodem)beslag of iedere andere omstandigheid die de rechten van PayForUse uit hoofde van de overeenkomst en deze voorwaarden aantast of teniet doen.
 • De klant is verplicht om PayforUse vrije toegang te verlenen tot terreinen en/of gebouwen ter (waarborging van de) uitoefening van de rechten van PayforUse.
 • PayforUse is gerechtigd om aanvullende zekerheiden terzake de uitvoering van de overeenkomst te vragen, voordat zij tot uitvoering van die overeenkomst overgaat.

Levertijd

 • Een eventueel overeengekomen levertijd betreft een indicatieve levertijd waaraan de klant geen rechten kan ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Aansprakelijkheid van PayforUse voor eventuele schade doordat niet, niet tijdig en/of niet volledig kan worden geleverd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Reparatie- en montageverzoeken worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd na ontvangst van de schriftelijke opdracht daartoe van de klant.
 • Indien op verzoek van de klant de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is de klant gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 • PayforUse is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

(Deel)leveringen en afroepovereenkomsten

 • In het geval dat levering van goederen op afroep is overeengekomen dan wel dat in de overeenkomst een termijn is bepaald waarbinnen goederen in ontvangst moeten worden genomen, is de klant verplicht om de goederen in ontvangst te nemen en te betalen.
 • Na het verstrijken van deze termijn is de klant verplicht om op eerste verzoek van PayforUse direct tot betaling over te gaan van het verschuldigde bedrag van alle nog niet in ontvangst genomen goederen, vermeerderd met eventuele opslagkosten.

Levering en ontvangst goederen

 • De levering van de door PayforUse ter beschikking gestelde bedrijfsmeubelen geschiedt op het (bedrijfs)adres van de klant.
 • Bij ontvangst van goederen dient de klant een inspectie uit te voeren met betrekking tot eventuele beschadigingen aan de goederen. Aangetroffen gebreken dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan PayforUse te worden gemeld, waarbij goederen en verpakkingen dienen te worden bewaard, één en ander op straffe van verval van recht.
 • Indien beschadigingen aan de goederen bij ontvangst eenvoudig kenbaar zijn omdat bijvoorbeeld de (buiten)verpakking kapot is, dient de klant het naast bepaalde in lid 1 van dit artikel hiervan ook melding te (laten) maken op de vrachtbrief voordat wordt afgetekend voor akkoord en/of ontvangst en de goederen en verpakkingen te bewaren, één en ander op straffe van verval van recht.
 • Afhankelijk van de aard en omvang van goederen en schade zal PayforUse een besluit nemen ten aanzien van (bijvoorbeeld) een aanvullende levering, vervanging, herstel of terugname.
 • Door PayforUse wordt de klant tijdig op de hoogte gebracht, via mail of telefoon, van de leverdatum van zijn meubilair. De klant heeft tot 24 uur voorafgaande aan het levermoment om eventuele wijzigingen of verzoek voor verplaatsing van het levermoment door te geven. Wanneer wijzigingen of het verzoek voor verplaatsing van het levermoment niet 24 uur voorafgaande schriftelijk aan ons worden doorgegeven, is PayforUse genoodzaakt de bezorgkosten bij de klant in rekening te brengen. De bezorgkosten voor losse bureaustoelen bedragen €12,75 exclusief BTW per stoel per levermoment. De bezorgkosten voor werkplekken bedragen €40,- exclusief BTW per werkplek voor het eerste levermoment. Wanneer het voorkomt dat wij op het tweede (en opvolgende) levermoment de werkplek niet kunnen leveren bij de klant brengen wij €67,- exclusief BTW per werkplek in rekening bij de klant.

Retourzendingen en annulering

 • Retourzendingen kunnen enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van PayforUse worden geaccepteerd.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, laat een retourzending of annulering de overeengekomen (betalings-)verplichtingen van de klant onverlet.

Opschorting, verrekening en ontbinding

 • PayforUse is gerechtigd om nakoming van overeengekomen verplichtingen op te schorten zolang de klant niet aan zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, zo nodig gevolgd door het inroepen van het recht op verrekening en/of ontbinding van de overeenkomst.
 • PayforUse is gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in geval van faillissement, surseance van betaling, (gedeeltelijke) stillegging van de activiteiten, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand.
 • Na ontbinding zijdens PayforUse worden alle, door de klant eventueel nog verschuldigde betalingen direct en ineens opeisbaar.
 • PayforUse is niet gehouden tot vergoeding van schade of restitutie indien en voor zover zij gebruik maakt van haar recht tot opschorting, verrekening en/of ontbinding.

Garanties en gebruik

 • PayforUse levert producten die kwalitatief en indien noodzakelijk wettelijk voldoen aan de Europese normen. Er worden echter geen garanties gegeven ten aanzien van de geleverde goederen en/of onderdelen daarvan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Goederen dienen te worden gebruikt in lijn met het doel waarvoor deze zijn geproduceerd c.q. zijn geleverd. Indien en voor zover gebruiksaanwijzingen of voorschriften worden meegeleverd met de goederen, dienen deze te allen tijde in acht te worden genomen. Het voorgaande geldt op straffe van verval van recht.
 • Indien en voor zover goederen ongemonteerd worden geleverd, komt het montagerisico te allen tijde voor rekening van de klant of (eind)gebruiker, ongeacht of er montagevoorschriften zijn meegeleverd en opgevolgd.
 • Het is de klant dan wel de (eind)gebruiker van goederen van PayforUse niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in c.q. aan (het gebruik van) het product, op straffe van verval van recht.
 • PayforUse is nimmer gebonden aan garanties die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de klant aan derden worden gegeven.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • PayforUse is niet aansprakelijk voor schade die de klant en/of derden lijd(t)(en) ten gevolge van verkeerd gebruik van de ter beschikking gestelde goederen. Hiermee wordt in ieder geval doch niet uitsluitend bedoeld ieder handelen of nalaten van de klant en/of derden, in strijd met redelijk gebruik en/of de gebruiksaanwijzingen en/of voorschriften, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van PayforUse.
 • Indien en voor zover PayforUse aansprakelijk blijkt voor door haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt zoals in voorgaand lid bedoeld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de met de klant overeengekomen betalingsverplichting voor de (deel)levering waarop de aansprakelijkheid ziet, met een maximum van ten hoogste € 5.000,=, onder expliciete uitsluiting van indirecte (financiële) schade.
 • Iedere aansprakelijkheid van PayforUse vervalt indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 9.3, 9.3, 12.2 en/of 12.4.
 • De klant vrijwaart PayforUse tegen alle aanspraken van derden, waaronder (derden c.q. eind)gebruikers, die op enige wijze samenhangen met de geleverde c.q. ter beschikking gestelde goederen, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens PayforUse.
 • Niet in Nederland gevestigde klanten vrijwaren PayforUse voor eventuele fiscale aanspraken vanuit de bij die klant betrokken landen. Deze vrijwaring geldt ook als blijkt dat ten onrechte een nul-tarief is gehanteerd op facturen.

Overige bepalingen

 • Op deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en plichten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.
 • Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing dan in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. In geval van strijdigheid tussen bepaalde bepalingen uit deze overeenkomst en de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 • Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die daar voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk mee in lijn liggen.
 • Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.

Heb je een vraag of opmerking?

Onduidelijkheden naar aanleiding van onze algemene voorwaarden? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder.

+31 (0)6 15 52 82 24

sales@payforuse.com